Get Adobe Flash player

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
2.    Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 80, poz. 642).
3.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. Nr 52, poz. 466).
4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26.07.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii (Dz. U. Nr 178 z 2004r. poz. 1833).
5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach ( Dz. U. z 2005r. Nr 52, poz. 467).
6.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z  2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. i  Dz.U.2007r. Nr 130 poz. 906 i 907) .
7.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr 157 poz. 1100).
8.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 107, poz. 1003).
9.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami),
10.    Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526).
11.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624).
12.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 35, poz. 222).
13.    Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 357).
14.    Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 796 - 805).

ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1.    Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii z siedzibą w Wojsce przy ul. Zakładowej 8, zwany dalej Ośrodkiem jest specjalną placówką niepubliczną dla chłopców z zaburzeniami  zachowania, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
2.    W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii wchodzi Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki.

§ 2

1.    Organem prowadzącym Ośrodek i Szkołę jest Prowincja Polska Zgromadzenia Córek Bożej Miłości reprezentowana przez Przełożoną Prowincjalną.
2.    Organem dotującym Ośrodek i Szkołę jest Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach.
3.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.
4.    Ośrodek może posiadać i gromadzić własne zasoby materialne pochodzące z dofinansowań: Opieki Społecznej, dotacji budżetu Państwa, Powiatu, a także z darowizn pozyskiwanych na rzecz Ośrodka.

§ 3

1.    Szkoła Podstawowa w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii zwana dalej Szkołą, jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, przeznaczoną dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z zaburzeniami zachowania, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
2.    Proces dydaktyczny w Szkole odbywa się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. 2009.4.17).
3.    Siedziba Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Szkoły Podstawowej w Wojsce  mieści się w budynku przy  ul. Zakładowej 8, który jest własnością Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
4.    Szkoła, jako placówka wychowania katolickiego, podlega nadzorowi Biskupa Gliwickiego.
5.    W przypadku wychowania niezgodnego z obowiązującą nauką Kościoła katolickiego, biskup aprobujący statut szkoły wycofuje swoją aprobatę, powiadamiając o tym władze oświatowe.

§4

Szkoła używa pieczęci:
1.    Urzędowej, okrągłej z napisem w otoku:
    Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce
2.    Podłużnej o treści skróconej:
    Szkoła Podstawowa im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce
    ul. Zakładowa 8 , 42-690 Tworóg
    tel./fax 32 285 75 94
3.    Ośrodek używa pieczęci urzędowych zgodnie z odrębnymi przepisami.
4.    Ośrodek i Szkoła mogą posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.

§5

Ośrodek i Szkoła prowadzą i przechowują dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§6

Cykl kształcenia w szkole, zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania, trwa 6 lat.

§7

Termin rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa Minister Edukacji Narodowej w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II. CELE I ZADANIA  OŚRODKA I SZKOŁY

§8

1.    Do zadań Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii należy eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń zachowania oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.
2.    Zadania, o których mowa w ust. 1. są realizowane przez:
a)    organizację zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych i socjoterapeutycznych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych, ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;
b)    udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu dzieci, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych.
3.    Podstawowym celem Szkoły jest wychowanie i kształcenie uczniów w oparciu o zasady personalizmu chrześcijańskiego do odpowiedzialności za siebie i za innych oraz za dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym.
4.    Zadaniami Szkoły są:
a)    wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów przez harmonijną realizację zadań w zakresie nauczania, wychowania i opieki, oraz przeciwdziałania zagrożeniom;
b)    kształtowanie postawy dobrego chrześcijanina poprzez udział w sakramentach i życiu Kościoła;
c)    ukazywanie bogactwa kultury narodowej i tradycji – wychowanie do miłości Ojczyzny.
5.    Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisach wydawanych na jej podstawie, uwzględniając m. in. Program Wychowawczy Ośrodka, Program Profilaktyki, a w szczególności:
a)    umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
b)    umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kształcenia;
c)    sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Szkoły;
d)    umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów przez organizowanie zajęć dodatkowych z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych;
e)    zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych;
f)    prowadzi różne formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie;
g)    współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalną pomoc dzieciom i ich rodzicom;
h)    współdziała z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, terapii i profilaktyki.
6.    Szkoła realizuje cele edukacyjne, zadania i treści programowe w zakresie i na zasadach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.
7.    Nauka religii katolickiej jest obowiązkowa dla wszystkich uczniów. Życzenie rodziców, o którym mowa w art. 12 ust.1 ustawy o systemie oświaty zawiera się w fakcie wyboru szkoły.

§9

Działalność wychowawczą Ośrodka określają:
1. Program Wychowawczy,
2. Program Profilaktyki,
3. Program terapii indywidualnej i grupowej.

§10

Działalność edukacyjną Szkoły określają:
1. Szkolny zestaw programów nauczania,
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§11

Działaniami formacyjnymi Ośrodka i Szkoły są:
1. Msza św. szkolna
2. Rekolekcje wielkopostne
3. Obchody uroczystości liturgicznych
4. Święto Szkoły w liturgiczne wspomnienie Patrona Szkoły ks. Jerzego Popiełuszki – 19 października

ROZDZIAŁ III. ORGANY OŚRODKA I SZKOŁY

§12

1. Organami Ośrodka i Szkoły są:
a) Dyrektor Ośrodka i Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna.
2.  Organy Ośrodka i Szkoły współpracują ze sobą na zasadach:
a) otwartości i dialogu oraz odpowiedzialności za Ośrodek, Szkołę, wychowanków i uczniów,
b) wymiany bieżącej informacji o podejmowanych działaniach i decyzjach.
3. Organy Ośrodka i Szkoły działają samodzielnie w granicach swoich kompetencji.
4. Działania organów Ośrodka i Szkoły nie mogą być sprzeczne ze Statutem.
5. Spory między Organami Ośrodka i Szkoły rozstrzyga dyrektor Ośrodka i Szkoły. Każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji Dyrektora do Organu Prowadzącego Ośrodek i Szkołę.
6. Spory między Dyrektorem Ośrodka i Szkoły, a pozostałymi organami Ośrodka i Szkoły rozstrzyga Organ Prowadzący Ośrodek i Szkołę.

DYREKTOR OŚRODKA I SZKOŁY

§13

1.    Dyrektora Ośrodka i Szkoły powołuje Przełożona Prowincjalna Zgromadzenia Córek Bożej Miłości.
2.    W Ośrodku i Szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, któremu przydziela się pełnienie nadzoru pedagogicznego.
3.    Kandydatura wicedyrektora jest uzgodniona przez dyrektora  z organem prowadzącym.
4.    Dyrektor Ośrodka i Szkoły podejmuje decyzje w sprawach Ośrodka i Szkoły i jest odpowiedzialny za całokształt ich działalności, a w szczególności:
a)    reprezentuje Ośrodek i Szkołę na zewnątrz;
b)    kieruje procesem dydaktycznym i wychowawczym Ośrodka i Szkoły i odpowiada za realizację programu dydaktyczno-wychowawczego;
c)    opracowuje arkusz organizacyjny Ośrodka i Szkoły i  ustala tygodniowy rozkład zajęć;
d)    sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku i Szkole, określa zakres ich czynności, obowiązków i kompetencji;
e)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art.9 ust.1, przeprowadzanych w szkole;
f)     realizuje zadania (określone w odrębnych przepisach) związane z awansem zawodowym, oceną pracy nauczycieli, doskonaleniem oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie;
g)    zapewnia właściwe warunki materialne, kadrowe i organizacyjne dla działalności Ośrodka i Szkoły;
h)    planuje, organizuje i przeprowadza mierzenie jakości Ośrodka i Szkoły;
i)    organizuje warunki do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju psychofizycznego uczniów oraz rozwijania uzdolnień z uwzględnieniem Konwencji o Prawach Dziecka;
j)    decyduje w sprawach przyjmowania uczniów;
k)    opracowuje i uzgadnia z Radą Pedagogiczną sprawozdanie z przebiegu procesu dydaktyczno-wychowawczego (przynajmniej dwa razy w ciągu roku szkolnego);
l)    jest odpowiedzialny za wszystkich pracowników Ośrodka i Szkoły;
m)    dba o harmonijną współpracę wszystkich członków społeczności szkolnej, odpowiada za utrzymanie dyscypliny pracy podległych pracowników;
n)    może skreślić ucznia z listy uczniów Ośrodka i Szkoły zgodnie z procedurą określoną w § 42 niniejszego Statutu;
o)    udziela uczniom nagród, wyróżnień i kar określonych w Statucie zgodnie z kompetencjami Dyrektora;
p)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji statutowych;
q)    przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Ośrodka i Szkoły;
r)    wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej o ile stwierdzi, że jest ona sprzeczna z przepisami prawa;
s)    nadzoruje poprawność prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
t)    jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy, jak również przepisów przeciwpożarowych.
5.    Dyrektor zobowiązany jest do stworzenia atmosfery życzliwości, zgodnego współdziałania, dbania o autorytet i dobre imię placówki. Jego postawa i działanie nie naruszają praw i godności penitenta zgodnie ze wskazaniami Deklaracji Praw Człowieka.

RADA PEDAGOGICZNA

§14

1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym Organem Szkoły powołanym do realizacji jej statutowych zadań w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka i Szkoły.
3.    Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Ośrodka i Szkoły.

§15

1.    Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
2.    Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Ośrodka i Szkoły, Organu Prowadzącego, a także co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, jako głos doradczy osoby zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. Formą akceptacji przez Radę Pedagogiczną zaproszeń jest przyjęcie porządku obrad. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest  odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań   poprzez  księgę zarządzeń
4.    Członkowie rady są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli, wychowawców i innych pracowników.
5.    Rada Pedagogiczna działa według ustalonego przez siebie Regulaminu.  
6.    Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
7.    Zebrania Rady są protokołowane.

§16

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka i Szkoły, przedkładanych przez Dyrektora;
b) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
c) okresowe i roczne analizowanie wyników nauczania i wychowania;
d) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i ulepszania metod i działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
e) wnioskowanie w sprawach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
f) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy Ośrodka i Szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
b) wnioski o udzielenie zgody na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki ucznia,
c) wyniki okresowych i rocznych ocen dotyczących stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy szkoły.

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA OŚRODKA I SZKOŁY

§17

1.    Ośrodek jest przeznaczony dla 50 chłopców.
2.    Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami jest grupa wychowawcza.
3.    Liczba wychowanków w grupie wychowawczej wynosi od 8 do 12.
4.    Ze względów organizacyjnych grupa może liczyć więcej niż 12 chłopców, jednak nie więcej niż 16.
5.    Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej dwóch wychowawców; w przypadku większej liczby wychowanków w grupie, opiekę nad nią sprawuje co najmniej trzech wychowawców.
6.    Wychowawca jest odpowiedzialny za realizację indywidualnego-socjoterapeutycznego programu pracy z wychowankiem. Wychowawca współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi  w środowisku lokalnym.

§ 18

Ośrodek umożliwia:
a)    udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych i profilaktyki społecznej;
b)    udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-  oświatowych; zajęcia te są prowadzone w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo.

§ 19

1.    Do Ośrodka przyjmowani są chłopcy w wieku od 7 do 15 lat.
2.    Pierwszeństwo przyjęcia do Ośrodka ma rodzeństwo wychowanków, którzy już przebywają w Ośrodku.
3.    Pobyt wychowanka w Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej.
4.    W przypadku wychowanków, którzy mają opóźnienie w realizacji obowiązku szkolnego, umożliwia się im ukończenie szkoły podstawowej mimo przekroczenia przez nich 15 lat.
5.    Do placówki nie przyjmuje się dzieci i młodzieży:
a)    chorych fizycznie i psychicznie, wymagających stałego leczenia lub indywidualnej opieki i pomocy;
b)    upośledzonych umysłowo;
c)    uzależnionych od środków odurzających i psychoaktywnych.

§ 20

1.    Ośrodek zapewnia wychowankom całodobową opiekę.
2.    Opiekę w porze nocnej sprawuje wychowawca, który jest wspomagany przez  pracownika niebędącego pracownikiem pedagogicznym.
3.    Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
4.    W okresie ferii i wakacji ośrodek może być organizatorem wypoczynku dzieci i młodzieży.

§ 21

1.    W Ośrodku działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez dyrektora Ośrodka.
2.    Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
a)    diagnozowanie problemów wychowanka;
b)    ustalanie indywidualnego-socjoterapeutycznego programu pracy z wychowankiem, na podstawie projektu przygotowanego przez wychowawcę grupy wychowawczej;
c)    analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form  pomocy;
d)    okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym;
e)    prognozowanie oczekiwanych efektów działań socjoterapeutycznych.
3.    W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą:
a)    dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu;
b)    wychowawca grupy wychowawczej odpowiedzialny za realizację indywidualnego socjoterapeutycznego programu pracy z wychowankiem;
c)    w zależności od potrzeb - inni specjaliści.

§22

W realizacji swoich zadań Ośrodek współpracuje ze środowiskiem lokalnym oraz, w zależności od potrzeb, z właściwymi instytucjami.

§ 23

1.    Nauka w Szkole trwa sześć lat.
2.    Szczegółową organizację pracy Szkoły określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, a zatwierdzony przez Organ Prowadzący do 30 maja danego roku.
3.    Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor ustala, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych.

§24

1.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział klasowy.
2.    Liczba uczniów w oddziale wynosi maksymalnie 16.
3.    Szkoła może funkcjonować w oparciu o niepełną strukturę klas.
4.    W uzasadnionych przypadkach np. mała liczba uczestników, dopuszcza się organizowanie lekcji i zajęć pozalekcyjnych w grupach między-oddziałowych.

§25

1. Czas trwania jednostki zajęć dydaktycznych jest zróżnicowany – godzina
a) lekcyjna trwa 45 minut;
b) pracy w bibliotece trwa 60 minut.
3. W Szkole obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.

§26

1.    Opiekę nad uczniami przebywającymi w Szkole sprawują wszyscy pracownicy pedagogiczni, a w szczególności:
a)    podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych – osoby prowadzący zajęcia;
b)    podczas przerw – nauczyciele pełniący dyżury.
2.    Plan dyżurów nauczycielskich przygotowuje Dyrektor, uwzględniając tygodniowy rozkład zajęć
3.    Zasady organizacyjno-porządkowe pełnienia dyżurów nauczycielskich określają odrębne przepisy.
4.    Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę, sprawują wyznaczeni nauczyciele oraz za zgodą Dyrektora-inni pracownicy Szkoły.
5.    Obowiązki opiekunów podczas wycieczek organizowanych przez Szkołę określają odrębne przepisy.

§27

1.    Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej Szkoły są:
a)    obowiązkowe zajęcia lekcyjne;
b)    nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne, w tym zajęcia wyrównawcze, rekreacyjno-sportowe, koła i zespoły zainteresowań;
c)    zajęcia specjalistyczne, w tym zajęcia socjoterapeutyczne.
2.    Celem zajęć nadobowiązkowych prowadzonych w Szkole jest zapewnienie rozwoju intelektualnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów. O zorganizowaniu wszelkich zajęć nadobowiązkowych decyduje Dyrektor Szkoły na podstawie zgłoszeń uczniów, rodziców lub nauczycieli.

§28

Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą

§29

1.    Dla realizacji celów statutowych Szkoły uczniowie mają zapewnioną możliwość korzystania z:
a)    pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
b)    biblioteki;
c)    gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
d)    zespołu urządzeń sportowych;
e)    kaplicy szkolnej;
f)    pomieszczeń administracyjno – gospodarczych i sanitarnych.
2.    Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych i pracowni określają regulaminy tych pracowni.

§30

1.    Biblioteka szkolna służy realizacji potrzeb czytelniczych i multimedialnych, zainteresowań uczniów, realizacji zadań edukacyjnych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz wypełnianiu innych zadań Szkoły.
2.    Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzone zostało to zadanie.
3.    Nauczyciel – bibliotekarz w szczególności:
a)    opracowuje organizację biblioteki szkolnej;
b)    gromadzi i opracowuje zbiory;
c)    prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z zakresu edukacji czytelniczej.

ROZDZIAŁ V. NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I INNI PRACOWNICY OŚRODKA I SZKOŁY

§31

1.    W Ośrodku zatrudnia się:
a)    wychowawców;
b)    specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi;
c)    pracowników administracyjnych i obsługi.
2.    Działalność Ośrodka może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy.
3.    Zasady korzystania ze świadczeń wolontariuszy określają odrębne przepisy.

§ 32

1.    Do zadań wychowawcy grupy należy w szczególności:
a)    dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych i w trakcie pobytu w Ośrodku;
b)    organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie;
c)    systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków powierzonej grupy, konsultowanie własnych spostrzeżeń o wychowankach z pedagogiem, psychologiem, lekarzem, nauczycielami i innymi pracownikami Ośrodka zajmującymi się wychowankami tej grupy;
d)    prowadzenie odpowiedniej dokumentacji;
e)    aktualizowanie informacji o rodzinie i środowisku wychowanków grupy;
f)    oddziaływanie pedagogiczne na rodziny wychowanków, przygotowanie wychowanków do powrotu do domu rodzinnego;
g)    sporządzanie opinii o wychowankach powierzonej grupy, wnioskowanie w sprawach urlopowania, przedłużania pobytu, zwolnień z Ośrodka, przeniesienia.
2.    Wychowawca jest odpowiedzialny za realizację indywidualnego socjoterapeutycznego programu pracy z wychowankiem. Wychowawca współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami Ośrodka i Szkoły, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi  w środowisku lokalnym.
3.    Wychowawca ma prawo do:
a)    szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i uczniów;
b)    jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy;
c)    stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.
4.    Wychowawca ma obowiązek:
a)    dbania o bezpieczeństwo wychowanków na zajęciach i poza nimi, zgodnie z przepisami BHP, przydziałem obowiązków i  statutem;
b)    jasnego formułowania wymagań wobec wychowanków, udzielania im i ich rodzicom informacji o postępach i wynikach w nauce;
c)    traktowania wszystkich wychowanków z szacunkiem i życzliwością;
d)    udzielania wychowankom wsparcia i indywidualnych konsultacji;
e)    udziału w Zebraniach Rady Pedagogicznej,  współdziałania z organami Ośrodka.

§ 33

1.    W Szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga, psychologa, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacji.
2. Zasady zatrudniania i zwalniania pracowników określają odrębne przepisy.

§34

1.    Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2.    W zakresie prawidłowej realizacji procesu dydaktycznego, nauczyciel ma obowiązek:
a)    systematycznego przygotowywania się do zajęć;
b)    poinformowania uczniów i ich rodziców (na początku roku szkolnego) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
c)    wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego, kształcenia i wychowywania młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze ewangelicznej wolności i szacunku dla każdego człowieka;
d)    realizacji obowiązującej podstawy programowej;
e)    stosowania właściwych i odpowiednio dobranych metod nauczania;
f)    organizowania stanowisk pracy i nauki zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i zapoznania uczniów z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
g)    sprawiedliwej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem ich możliwości intelektualnych i zaleceń poradni specjalistycznych;
h)    przygotowania uczniów do praktycznego wykorzystywania wiedzy;
i)    odpowiedzialnego włączenia się w proces edukacyjny Szkoły, zgodnie z jej charakterem;
j)    udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w przygotowaniu do egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych;
k)    udzielania pomocy uczniom szczególnie zdolnym w rozwijaniu ich zainteresowań, zdolności i talentów;
l)    właściwego prowadzenie dokumentacji pedagogicznej.
3.    W zakresie pracy wychowawczej i opieki, nauczyciel i wychowawca  mają obowiązek:
a)    kierowania się dobrem uczniów i wspierania w ich rozwoju. Nauczyciel i wychowawca w swoich postawach i działaniach wobec uczniów dążą do prawdziwego spotkania osób – nauczyciela i ucznia – w odkrywaniu prawdy;
b)    dawania dobrego przykładu życia w Ośrodku i Szkole oraz poza nimi;
c)    zadbania o dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami;
d)    pełnienia dyżurów podczas przerw lekcyjnych (zgodnie z harmonogramem).
4.    Obowiązkiem nauczycieli i wychowawców jest właściwa postawa moralna, stała formacja umysłu i ducha, poszerzenie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych.
5.    Nauczyciel i wychowawca mają obowiązek dbania o mienie Ośrodka i Szkoły i przeciwstawiania się próbom jego niszczenia.
6.    Obowiązkiem nauczyciela i wychowawcy jest tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy.
7.    Wszyscy pracownicy, w szczególności nauczyciele, przykładem życia i pracą mają obowiązek ukazywać uczniom wartości, które są podstawą działania szkoły katolickiej.

§35

Nauczyciel ma prawo do:
a)    poszanowania godności osobistej i zawodowej;
b)    warunków pracy umożliwiających wykonywanie obowiązków dydaktyczno -wychowawczych;
c)    pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej;
d)    zgłaszania Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej postulatów związanych z pracą Szkoły;
e)    proponowania innowacji metodycznych i pedagogicznych oraz ich wdrażania, (po akceptacji przez właściwe organy Szkoły);
f)    wyboru treści nauczania wykraczających poza obowiązujące podstawy programowe.

§36

1.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale klasowym tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie zestawu programów dla danego oddziału nauczania.
2.    Na wniosek Rady Pedagogicznej lub z własnej inicjatywy Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
3.    Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez Dyrektora na wniosek zespołu.
4.    Zespoły pracują w oparciu o roczne plany pracy zgodnie z ustaleniami planu pracy Szkoły.
5.    Cele i zadania zespołu, przewodniczącego i pozostałych członków określa zarządzenie Dyrektora powołujące dany zespół.

§37

1.    Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca, wyznaczony przez Dyrektora w miarę możliwości spośród nauczycieli uczących w danym oddziale klasowym.
2.    Dyrektor może zmienić wychowawcę danego oddziału w uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek:
a)    wychowawcy;
b)    co najmniej ¾ liczby uczniów danego oddziału lub ¾ liczby ich rodziców.
3.    Zadaniem wychowawcy jest:
a)    tworzenie wspólnoty i atmosfery zaufania wśród wychowanków;
b)    otaczanie każdego wychowanka indywidualną opieką wychowawczą i wspieranie go w trudnościach;
c)    ukazywanie odpowiedzialnej postawy życiowej, wynikające z faktu bycia członkiem wspólnoty szkolnej, rodziny, narodu, Kościoła;
d)    współdziałanie z nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi i koordynowanie działań dydaktyczno-wychowawczych;
e)    współdziałanie z wychowawcami internatu Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii;
f)    utrzymywanie kontaktu z rodzicami wychowanków, systematyczne informowanie ich o postępach ich dzieci, włączanie rodziców w życie Szkoły i dążenie do uzgodnienia wspólnej wizji wychowania.
4.    Wychowawca klasy wykonuje czynności administracyjne dotyczące klasy zgodnie z odrębnymi przepisami. Jest odpowiedzialny za prawidłowe i terminowe prowadzenie dokumentacji uczniów:
a)    dziennika lekcyjnego;
b)    arkuszy ocen;
c)    świadectw szkolnych.
5.    Wychowawca ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

§38

Do obowiązków pedagoga należy w szczególności:
a)    rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków oraz dokonywanie analizy przyczyn niepowodzeń;
b)    określanie form i sposobu udzielania wychowankom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
c)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków i wychowawców;
d)    podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego Ośrodka i Szkoły oraz programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do wychowanków, z udziałem wychowawców i nauczycieli.

§ 39

Do obowiązków psychologa należy w szczególności:
a)    prowadzenie badań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie „mocnych stron” wychowanków;
b)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka, określanie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków i ich rodziców (prawnych opiekunów)oraz nauczycieli;
c)    organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków i rodziców (prawnych opiekunów) wychowanków;
    wspieranie  zespołu wychowawczego w działaniach wynikających z programu wychowawczego  Ośrodka i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ VI. WYCHOWANKOWIE OŚRODKA I UCZNIOWIE SZKOŁY

§40

1.    Szkoła przeznaczona jest wyłącznie dla chłopców mieszkających w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii.
2.    Do Szkoły uczęszczają chłopcy na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na zaburzenia zachowania lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczne.

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW\

§41

1.    Wychowanek/uczeń ma prawo do:
a)    właściwie zorganizowanej opieki oraz procesu wychowawczego i oddziaływań  socjoterapeutycznych;
b)    swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Ośrodka i Szkoły,  także światopoglądowych i religijnych, rozwijania zainteresowań.
2.    Wychowanek/uczeń ma obowiązek:
a)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów i pracowników  Ośrodka;
b)    szanowania i ochrany przekonań i własności innych osób;
c)    przeciwstawiania się przejawom brutalności;
d)    dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów;
e)    dbania o dobro, ład i porządek w Ośrodku;
f)    brania aktywnego udziału w procesie wychowawczym i socjoterapeutycznym;
g)    przestrzegania regulaminów poszczególnych pomieszczeń.

NAGRODY I KARY

§42

1.    Wobec wychowanków/uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu i aktywności społecznej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:
a)    ustna pochwała udzielona przez wychowawcę grupy;
b)    ustna pochwała udzielona przez wychowawcę na zebraniu z rodzicami/wychowankami;
c)    ustna pochwała udzielona przez Dyrektora na zebraniu z rodzicami;
d)    dyplom pochwalny dla wychowanka;
e)    list gratulacyjny Dyrektora do rodziców wychowanka;
f)    udział w dodatkowych, atrakcyjnych imprezach organizowanych przez Ośrodek.
2.    Wobec wychowanków/uczniów niestosujących się do obowiązujących na terenie Ośrodka   norm i zasad stosuje się następujący system kar:
a)    ustne upomnienie przez wychowawcę ;
b)    praca społecznie użyteczna na rzecz Ośrodka i Szkoły;
c)    upomnienie udzielone przez Dyrektora;
d)    zakaz udziału w dodatkowych, atrakcyjnych zajęciach i imprezach organizowanych przez Ośrodek lub Szkołę;
e)    wstrzymanie zgody na wyjazdy na czas określony, jeżeli wychowanek:
-    stwarza sytuacje bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia sobie bądź innym wychowankom czy pracownikom;
-   zachowuje się agresywnie;
-   samodzielnie oddala się lub ucieka z Ośrodka i Szkoły;
f)    nagana z wpisem do akt i poinformowanie rodziców;
g)    wniosek o zmianę środka wychowawczego;
h)    skreślenie z listy uczniów i wychowanków.
3.    Skreślenie z listy wychowanków i  uczniów  następuje na drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Szkoły. Decyzja wydawana jest na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
4.    Wychowanek może zostać skreślony z listy wychowanków w przypadku:
a)     miesięcznej  nieusprawiedliwionej nieobecności w Ośrodku;
b)    notorycznego uchylania się od uczęszczania na obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w wymiarze przekraczającym 50% zajęć w semestrze;
c)    stosowania przemocy wobec innych uczniów i/lub pracowników Szkoły;
d)    celowego niszczenia mienia szkolnego;
e)    spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia członków społeczności szkolnej;
f)    szczególnie rażących naruszeń przez ucznia obowiązków szkolnych;
g)    nieprzestrzegania regulaminu placówki;
h)    używania  lub rozprowadzania preparatów i substancji psychoaktywnych.
5.    Decyzję w sprawie skreślenia wychowanka podejmuje Dyrektor Ośrodka na wniosek wychowawcy grupy.
6.    Wychowanek, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innych osób, jest zobowiązany do ich przeproszenia i zadośćuczynienia.
7.    Rodzice/opiekunowie wychowanka, którego postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób Ośrodka lub Szkoły zobowiązani są do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor.
8.    Wychowankowi/uczniowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji o ukaraniu do 7 dni. Organem odwoławczym jest Rada Pedagogiczna.
9.    Przed skreśleniem z listy wychowanków/uczniów Szkoła powinna wyczerpać inne możliwości oddziaływania wychowawczego.
10.    Uczeń, który został przeniesiony do innej placówki, automatycznie skreślany jest z listy uczniów Szkoły.

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§43

1.    Integralną częścią Statutu są:
a) Wewnątrzszkolny System Oceniania;
b) Program Wychowawczy;
c) Program Profilaktyki;
d) Regulamin Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.
2.    Ośrodek i Szkoła prowadzą dokumentację pobytu wychowanka, a w szczególności:
a)    księgę ewidencji wychowanków;
b)    dzienniki zajęć;
c)    dokumentację osobową wychowanka;
i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Dokumentację pobytu w Ośrodku i Szkole stanowią także uchwały Rady Pedagogicznej, dotyczące przebiegu opieki, procesu wychowawczego i socjoterapeutycznego.
5. Zasady prowadzenia przez Ośrodek i Szkołę gospodarki finansowej i materialnej określają     odrębne przepisy.
6. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Kraków, dnia 22.07.2015 r.
 


Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski Katowice, Oddział Tarnowskie Góry

21 1050 1386 1000 0090 7581 1332Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
549449

 


Wychowankowie oraz kadra naszego Ośrodka składają serdeczne podziękowania za przekazywane ofiary.