Get Adobe Flash player

Poniższe zasady oceniania dotyczą wszystkich nauczycieli i uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Wojsce

Podstawy prawne

Podstawą do opracowania jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 30.04.2007 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych oraz Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2015 poz. 357).
Niniejszy dokument stanowi integralną część  Statutu Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wojsce i działającej w jego ramach Szkoły Podstawowej im. ks. J. Popiełuszki.

Cele i zakres oceniania

§ 1

1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
a) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie;
b) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
c) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
d) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
e) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce
i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
f) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
a) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);
b) ustalanie przez kryteriów i sposobu oceniania zachowania;
c) ocenianie bieżące, ustalanie śródrocznych i ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych
i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym dokumencie;
d) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;
e) ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego;
f) ustalenie warunków i trybu poprawiania ocen klasyfikacyjnych;
g) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) oraz sprawującym nadzór nad uczniami wychowawcom internatu informacji o postępach
i trudnościach ucznia w nauce.

Ogólne zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych

§ 2

1. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sformułowania z początkiem roku szkolnego szczegółowych kryteriów ustalania stopni bieżących, klasyfikacyjnych, śródrocznych
i rocznych z jego przedmiotu. Kryteria wymagań na poszczególne oceny, wynikające ze zrealizowanego programu nauczania są opracowywane przez poszczególnych nauczycieli .
2. Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) i sprawujących nadzór nad uczniami wychowawców internatu o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz
o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów. Zapisy Przedmiotowego Systemu Oceniania nie mogą być sprzeczne z niniejszym dokumentem.
3. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) oraz sprawujących nadzór nad uczniami wychowawców internatu o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz
o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego rodziców (prawnych opiekunów) oraz dla sprawujących nadzór nad uczniami wychowawców internatu. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) oraz sprawujący nadzór nad uczniami wychowawcy internatu otrzymują do wglądu w czasie zebrań i konsultacji.
5. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), a także sprawujących nadzór nad uczniami wychowawców internatu, nauczyciel ustalający ocenę roczną powinien ją uzasadnić ustnie lub – na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – pisemnie.
6. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia oraz do dostosowania wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb.
7. Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki, muzyki i zajęć technicznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
8. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć komputerowych na podstawie opinii
o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia z wymienionych zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
9. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. W przypadku zwolnienia z wymienionych zajęć
w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
10. Uczeń zwolniony z wykonywania określonych ćwiczeń uczestniczy w nich w każdy inny możliwy sposób, np. poznając zasady gier zespołowych, ucząc się przez obserwację prawidłowego sposobu wykonywania ćwiczeń demonstrowanych przez nauczyciela
i wykonywanych przez kolegów z klasy/grupy. Uczeń całkowicie zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego nie uczęszcza na zajęcia wychowania fizycznego i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.
11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, nauczyciel bierze pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.
12. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną
z zachowania.

Szczegółowe zasady oceniania osiągnięć edukacyjnych

§ 3

I etap edukacyjny – nauczanie zintegrowane
1. Ocena bieżąca może być dokonywana poprzez:
a) komentarz werbalny,
b) komentarz pisemny,
c) dyplomy,
d) naklejki,
e) ocenę cyfrową w skali – 6 z komentarzem.
2. Ocenę opisową nauczyciel formułuje na zakończenie semestru i na koniec roku szkolnego w postaci karty osiągnięć ucznia, która informuje o postępach w nauce i wskazuje zalecenia do pracy w II semestrze lub w kolejnym roku szkolnym. Oceniając pracę ucznia, nauczyciel powinien zgromadzić jak najwięcej informacji o dziecku i dokonać jej na podstawie:
a) wnikliwej obserwacji rozwoju dziecka,
b) wypowiedzi ustnych,
c) sprawdzianów pisemnych,
d) wykonywanych ćwiczeń,
e) stosowania zdobytej wiedzy w praktyce,
f) zadań domowych,
g) prac nadobowiązkowych,
h) obserwacji aktywności ucznia,
i) jego współdziałania w grupie,
j) organizowania własnej pracy,
k) zainteresowań, uzdolnień uczniów.
Uzupełnieniem obrazu dziecka będą wytwory jego pracy gromadzone w segregatorach lub teczkach przez okres jednego roku szkolnego.
3. Ocena z religii (etyki) jest oceną cyfrową według skali ocen przyjętych dla pozostałych etapów nauczania.

II etap edukacyjny

klasy IV-VI szkoły podstawowej

§4

1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się w następujący sposób:
1) Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny są:
a) zakres wiadomości i umiejętności,
b) rozumienie materiału naukowego,
c) umiejętności stosowania wiedzy,
d) kultura przekazywania wiadomości.
2) Formy pracy podlegające ocenie to:
a) wypowiedzi ustne,
b) sprawdziany pisemne,
c) prace domowe,
d) projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów,
e) estetyka zeszytu przedmiotowego,
f) aktywność ucznia podczas zajęć,
g) działalność pozalekcyjna ucznia.
2. Oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach według poniższej skali począwszy od klasy IV szkoły podstawowej:

Ocena słowna Ocena cyfrowa Skrót
celujący 6 cel
bardzo dobry 5 bdb
dobry 4 db
dostateczny 3 dost
dopuszczający 2 dop
niedostateczny 1 ndst

Ogólne kryteria oceniania.

§ 5

1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija swoje uzdolnienia;
b) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza poziom danej klasy;
c) osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych
i innych.
2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej,
b) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.
4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) opanował wiadomości i umiejętności określone programem w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania o średnim lub niewielkim stopniu trudności.
5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a) ma braki w opanowaniu podstawy programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki,
b) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej przedmiotu nauczania w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) nawet z pomocą nauczyciela zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności,
c) uczeń dezorganizuje pracę kolegów, bojkotuje propozycje nauczyciela, nie przygotowuje się do lekcji, nie odrabia prac domowych.

Ustalenia dodatkowe

§ 6

1. Nauczyciel wystawiając ocenę cząstkową może według uznania skalę poszerzać stawiając przy stopniu znaki „+” i „– ”.
2. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych.
3. Oceny z przedmiotu ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.
4. Przy wystawianiu oceny semestralnej i rocznej brany jest pod uwagę całokształt osiągnięć ucznia, jak również sumienność, rzetelność przygotowania, właściwe traktowanie obowiązków, systematyczność pracy, frekwencja na zajęciach i zapowiedzianych sprawdzianach oraz dążenie do postępu.
5. Ocenianie ma charakter ciągły, a oceny są wystawiane systematycznie. Liczba ocen powinna być proporcjonalna do liczby lekcji w tygodniu z danego przedmiotu.
6. Nauczyciel dostosowuje stopień trudności zakresu treści podlegających ocenie do możliwości indywidualnych ucznia.
7. Na ferie, święta nie zadaje się uczniom pisemnych prac domowych.
8. Uczeń nieobecny do 4 dni (nieobecność usprawiedliwiona) może być nieprzygotowany do zajęć jeden dzień. Przy dłuższych nieobecnościach uczeń indywidualnie ustala
z nauczycielem termin nadrabiania zaległości.
9. Jednodniowe zawody sportowe i inne wyjścia nie zwalniają od przygotowania do zajęć
w dniu następnym.
10. Prace klasowe powinny być zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem (wpis
w dzienniku).
11. Uczniowie mogą pisać maksymalnie 3 prace klasowe w tygodniu (nie dotyczy to prac przekładanych przez uczniów).
12. W ciągu jednego dnia nie może odbywać się więcej niż jedna praca klasowa.
13. Nauczyciele winni oddać sprawdzone prace uczniom w terminie do dwóch tygodni.
14. Prace klasowe przechowują nauczyciele przedmiotów (1 rok szkolny). Są one do wglądu dla rodziców oraz sprawujących nadzór nad uczniami wychowawców w czasie zebrań
i konsultacji.
15. Oceny z prac klasowych wpisywane są do dziennika kolorem czerwonym. Oceny cząstkowe kolorem czarnym lub niebieskim.
16. Sprawdzanie wiadomości i umiejętności odbywa się w sposób zróżnicowany (odpowiedź ustna, praca pisemna, zeszyt ćwiczeń, praca domowa itd.).

Zasady oceniania zachowania uczniów

§ 7

1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o postawie ucznia, o spełnianiu przez niego obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, zaangażowaniu na rzecz innych osób (klasy, szkoły, środowiska) oraz postawie wobec kolegów i innych osób.
2. Każdy wychowawca na początku roku informuję uczniów o kryteriach ocen zachowania.
3. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
4. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5. W klasach I–III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (II etap edukacyjny) ustala się ocenę zachowania śródroczną i roczną według następującej skali:
a) wzorowe,
b) bardzo dobre,
c) dobre,
d) poprawne,
e) nieodpowiednie,
f) naganne.
7. Ocena zachowania ucznia uwzględnia w szczególności:
a) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
b) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
c) dbałość o honor i tradycje szkoły,
d) dbałość o piękno mowy ojczystej,
e) godne, kulturalne zachowanie w szkole i poza nią,
f) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
g) okazywanie szacunku innym osobom,
h) dbałość o mienie szkoły,
i) przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności.

Ogólne kryteria oceny zachowania

§ 8

1. Zachowanie wzorowe – otrzymuje uczeń, który może być wzorem do naśladowania dla innych uczniów, godnie reprezentuje szkołę uczestnicząc w olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych, uroczystościach szkolnych i innych imprezach (z uwzględnieniem uzdolnień ucznia).Swoim zachowaniem pozytywnie oddziałuje na postępowanie kolegów
i koleżanek.
2. Zachowanie bardzo dobre – otrzymuje uczeń, którego cechuje wysoka kultura osobista, duża aktywność społeczna, bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych, jest aktywny w działaniach na rzecz zespołu klasowego i społeczności szkolnej.
3. Zachowanie dobre – otrzymuje uczeń, który wyróżnia się w realizacji niektórych podstawowych jej elementów. Przestrzega zasad kultury osobistej, wypełnia obowiązki szkolne.
4. Zachowanie poprawne – otrzymuje uczeń, który powierzone obowiązki wypełnia poprawnie, jego kultura osobista nie budzi większych zastrzeżeń.
5. Zachowanie nieodpowiednie – otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą oczekiwane rezultaty.
6. Zachowanie naganne – otrzymuje uczeń, który rażąco narusza ustalone normy,
a zastosowane przez szkołę, dom rodzinny i organizacje uczniowskie środki wychowawcze nie przynoszą skutku.

Szczegółowe kryteria oceny z zachowania ucznia w klasach IV-VI (II etap edukacyjny)

§ 9

Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia:
a) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne (brak nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień; usprawiedliwione spóźnienie zapisywane jest za pomocą symbolu: krzyżyk na literce „s”);
b) dotrzymywanie terminów (np.: zwrot książek do biblioteki w ustalonym terminie, dostarczanie usprawiedliwień dotyczących nieobecności na zajęciach dydaktycznych
i pozalekcyjnych w terminie 1 tygodnia);
c) wywiązywanie się z zadań powierzonych lub dobrowolnie podjętych (np.: wypełnianie obowiązków dyżurnego).
2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej:
a) dbanie o higienę osobistą i estetykę swojego wyglądu (schludny strój dostosowany do okoliczności, np. galowy w szkolne święta, włosy naturalne – niefarbowane, brak makijażu, tatuaży i ekstrawaganckich ozdób, np. kolczyków u chłopców);
b) poszanowanie mienia szkoły, cudzej własności i efektów pracy innych (wystrój szkoły, gazetki ścienne, plakaty, uszanowanie zieleni).
3. Dbałość o honor i tradycje szkoły:
a) zaangażowanie i czynny udział w uroczystościach, imprezach szkolnych
i środowiskowych;
b) prawidłowa postawa podczas apeli i uroczystości szkolnych;
c) reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim.
4. Dbałość o piękno mowy ojczystej:
a) dbanie o kulturę słowa i dyskusji;
b) nieużywanie wulgaryzmów.
5. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią:
a) zachowanie bez agresji i przemocy;
b) uczciwość w codziennym postępowaniu (prawdomówność, samodzielne pisanie prac klasowych, nieodpisywanie zadań domowych);
c) umiejętna współpraca w grupie.
6. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych:
a) przebywanie na terenie szkoły – zabrania się opuszczania terenu szkoły w czasie zajęć
i przerw;
b) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, regulaminów wycieczek, prawidłowe reagowanie na istniejące zagrożenia.
7. Okazywanie szacunku innym osobom:
a) okazywanie szacunku nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom (kulturalne zachowanie, używanie zwrotów grzecznościowych na co dzień w szkole i poza nią);
b) postawa ucznia w czasie zajęć dydaktycznych.

§ 10

Ustalenia końcowe:
1.Uczeń ma możliwość otrzymania pochwały w formie pisemnej za aktywne pełnienie
a) jednej z wymienionych funkcji,
b) dwóch lub więcej wymienionych funkcji  (praca w samorządzie klasowym, aktywie bibliotecznym, gazetce szkolnej).
2. Palenie tytoniu lub spożywanie alkoholu przez ucznia kończy się obniżeniem śródrocznej lub rocznej oceny zachowania do nieodpowiedniej, powiadomieniem rodziców ucznia oraz sprawujących nad nim nadzór wychowawców oraz adnotacją w dzienniku lekcyjnym.
3. W innych przypadkach, o których nie było mowy wcześniej, a są czynami nagannymi (np.: wymuszenia), na wniosek wychowawcy lub pedagoga szkolnego decyzję o zmianie śródrocznej lub rocznej ocenie zachowania do oceny nagannej podejmuje zespół, w skład którego wchodzą pedagog szkolny oraz nauczyciele uczący danego ucznia, a także sprawujący nadzór nad uczniem wychowawcy. Z zebrania sporządza się protokół.
4. Zachowanie ucznia w stołówce szkolnej, bibliotece, świetlicy, na zajęciach pozalekcyjnych ma wpływ na jego ocenę zachowania.
5. Ocena z zachowania uwzględnia możliwości psychofizyczne dziecka określone
w zaleceniach opinii psychologiczno-pedagogicznej /orzeczeniu kwalifikacyjnym wydanymi przez Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.
6. W dzienniku lekcyjnym wychowawca lub inni nauczyciele wpisują spostrzeżenia i uwagi dotyczące zachowania uczniów. Inni pracownicy Szkoły są zobowiązani do zgłaszania na bieżąco uwag o zachowaniu ucznia do wychowawcy.

Tryb ustalania oceny zachowania

§ 11

1. Wychowawca przez cały semestr ewidencjuje informacje o poszczególnych uczniach, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) opinii wychowawcy o zachowaniu ucznia,
b) opinii innych nauczycieli i pracowników Szkoły,
c) opinii zespołu klasowego.
4. Ocenę zachowania wystawia wychowawca uwzględniające zewidencjonowane wcześniej informacje o uczniu.
5. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem § 12 ust. 5a i 5b,

Klasyfikacja semestralna i roczna

§ 12

1. Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w ostatnim tygodniu I semestru, a roczne w ostatnim tygodniu semestru II.
2. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne,
a ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca klasy po uzyskaniu opinii nauczycieli
i uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.    
3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej
z wyróżnieniem.
4a. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust. 3, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.
4b. Laureaci i finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych roczną (semestralną) ocenę celującą.
6. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 13 ust. 6a.
6a. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.
7. Ocena klasyfikacyjna roczna ustalona zgodnie z postanowieniami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania może być zmieniona jedynie w wyniku egzaminu sprawdzającego lub –
w przypadku oceny niedostatecznej – egzaminu poprawkowego.
8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, iż poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków poprzez organizowanie zajęć wyrównawczych, indywidualizację wymagań edukacyjnych oraz diagnozowanie sytuacji i możliwości ucznia we współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcą klasy
i rodzicami (prawnymi opiekunami), a także wychowawcami internatu, sprawującymi nadzór nad uczniem.
9. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z dodatkowego zajęcia edukacyjnego nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) ani na ukończenie szkoły.
10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, Rada Pedagogiczna Szkoły może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w czasie roku szkolnego.
11. Uczeń klasy I–III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
12. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia              w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić                o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I–III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
13. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
14. Warunkiem ukończenia szkoły podstawowej jest udział w sprawdzianie na zakończenie szkoły podstawowej, w terminie ustalonym przez CKE.

Informowanie rodziców o efektach pracy ich dzieci

§ 13

1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani (w miarę możliwości) do uczestnictwa
w spotkaniach z wychowawcą klasy. Swoją obecność potwierdzają podpisem w dzienniku lekcyjnym. Ponadto, wychowawca klasy jest zobowiązany do regularnego (nie rzadziej niż raz w miesiącu) przekazywania informacji o postępach uczniów w nauce i ich zachowaniu wychowawcom internatu sprawującym nadzór nad uczniami. Comiesięczne spotkania wychowawcy klasy z wychowawcami internatu powinny zostać odnotowane i potwierdzone podpisami w dzienniku lekcyjnym.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) lub sprawujący nadzór nad uczniami wychowawcy internatu na są zobowiązani do przedstawienia wychowawcy usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych uczniów w ciągu 7 dni od chwili przyjścia ucznia do szkoły. Usprawiedliwienie może przyjąć formę:
a) zaświadczenia lekarskiego,
b) oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) o uzasadnionej przyczynie nieobecności,
c) oświadczenia wychowawców internatu sprawującego opiekę nad uczniem o uzasadnionej przyczynie nieobecności.
3. O przewidywanej dla ucznia śródrocznej (końcoworocznej) ocenie niedostatecznej lub
o nagannym zachowaniu, wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) listownie (pisemnie) na miesiąc przed konferencją klasyfikacyjną. Ponadto o przewidywanej dla ucznia śródrocznej (końcoworocznej) ocenie niedostatecznej lub o nagannym zachowaniu, wychowawca informuje ustnie sprawującego nadzór nad uczniem wychowawcę internatu.
4. Na siedem dni przed końcoworocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych przedmiotów (zajęć edukacyjnych)
i wychowawcy klas są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), a także sprawujących nadzór nad uczniem wychowawców internatu
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych w formie ustnej za pośrednictwem ucznia.
5. W Szkole dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1. Kontakty bezpośrednie:
a) zebrania ogólnoszkolne;
b) zebrania klasowe;
c) indywidualne rozmowy.
2. Kontakty pośrednie:
a) rozmowy telefoniczne,
b) korespondencja listowa,
c) adnotacje w zeszycie przedmiotowym,
d) adnotacje w dzienniczku ucznia.
6. W Szkole dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli z wychowawcami internatu sprawującymi nadzór nad uczniami:
1. Kontakty bezpośrednie:
a) zebrania wychowawców i nauczycieli
b) indywidualne rozmowy.
2. Kontakty pośrednie:
a) rozmowy telefoniczne,
b) notatka.

Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego

§ 14

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Wniosek w tej sprawie składa uczeń lub jego rodzice do dyrektora Szkoły.
3. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,
b) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 4b), nie obejmuje przedmiotów: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne. Uczniowi temu, zdającemu egzamin klasyfikacyjny, nie ustala się także oceny zachowania.
6. Egzamin klasyfikacyjny, poza przedmiotami: zajęcia techniczne, plastyka, muzyka
i wychowanie fizyczne, z których ma on formę zadania praktycznego, przeprowadza się
w formie pisemnej i ustnej.
7. Termin egzaminu klasyfikacyjnego powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2, 3 i 4a), przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
9. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4b) przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w niej inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.
10. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w ust. 4b) oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
11. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
12. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający
w szczególności:
1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust.8.,
2. w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa
w ust. 4 b):
a) skład komisji;
b) termin egzaminu klasyfikacyjnego;
c) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
d) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.
13. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
14. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego

§ 15

1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obwiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. O przeprowadzenie egzaminu poprawkowego wnioskuje do dyrektora szkoły uczeń, jego rodzice (prawni opiekunowie) lub wychowawca klasy.
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego,
z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor Szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. O terminie egzaminu poprawkowego uczeń (lub jego rodzice) dowiadują się
w sekretariacie szkoły.
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora Szkoły.
W skład komisji wchodzą:
a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący, (może być zwolniony z udziału w pracy komisji egzaminacyjnej na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach; w takim przypadku dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne),
c) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.
5. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę,
z zastrzeżeniem ust. 8.
8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej, rada  pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

Tryb odwołania się od oceny klasyfikacyjnej

§ 16

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych –przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemne i ustnej oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4. W skład komisji wchodzą:
1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) pedagog, psycholog
5. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona
w wyniku egzaminu poprawkowego.
6. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, zawierający w szczególności:
1) W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 a),
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.
2) W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem.
7. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

Zakończenie szkoły

§ 17

1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeśli spełnił równocześnie dwa warunki:
a) wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne
z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne
z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej.
b) przystąpił do sprawdzianu CKE.
2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w pkt1., uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

§ 18

1. W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej „sprawdzianem”.
2. Wykaz uczniów, którzy zamierzają przystąpić do sprawdzianu, dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi komisji okręgowej nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Wykaz zawiera: imię (imiona) i nazwisko ucznia, numer PESEL, miejsce urodzenia, datę urodzenia, płeć, informację o specyficznych trudnościach w uczeniu się, rodzaj zestawu zadań oraz nazwę języka mniejszości narodowej.
3. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej.
4. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
5. Opinia, o której mowa w ust. 3, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-
-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że: w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
6. Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
7. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
8. Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu; podaje ją do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego,
w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
9. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
10. Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
11. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych
o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w odrębnych przepisach, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego.
12. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

Przepisy końcowe

§ 19

1. Zmiany w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania dokonywane są na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

 
 


Młodziezowy Ośrodek Socjoterapii Zgromadzenia Córek Bożej Miłości

Numer konta bankowego: ING Bank Śląski Katowice, Oddział Tarnowskie Góry

21 1050 1386 1000 0090 7581 1332Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
549423